Regulamin Sklepu Internetowego butysportowe.com

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Regulamin Sklepu Internetowego butysportowe.com określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Marketing Investment Group S. A. z siedzibą w Krakowie, adres: os. Dywizjonu 303 Paw. 1, 31-871 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685, o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.750,00 złł w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736, zwaną dalej „Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu Internetowego butysportowe.com, dostępnego pod adresem http://butysportowe.com/


2.    Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

 

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklepu zostały przyjęte następujące definicje:

 

1.      atrybut  produktu – grupa cech uszczegóławiających opis danego Produktu, jak np.: kolor, rozmiar, technologia itp.

2.      Hasło - ciąg znaków pozwalający uwierzytelnić i zweryfikować tożsamość Klienta korzystającego ze Sklepu. Musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej z jednej cyfry.

3.      kategoria produktów (zwane także inaczej działem produktowym lub grupą produktową) – możliwe podziały do zastosowania wobec ogółu Produktów dostępnych w Sklepie, a w tym w szczególności podział Produktów według następujących kategorii:

a.         Kategoria Produktu – np. akcesoria, buty, konfekcja,

b.         Marka Produktu - np. Adidas, Brenda, Dr Martens,

c.         Rodzaj Produktu – np. męski, damski, dziecięcy, unisex,

d.         Charakter Produktu – np. Casual, Lifestyle, Outdoor, Sport,

e.         Kategoria sportu do którego Produkt jest rekomendowany – np. koszykówka, piłka nożna,

f.          Sezon którego dotyczy Produkt – wiosna, lato, jesień, zima,

g.         Kolekcja Produktu – obejmująca posiadające wspólny wyróżnik Produkty z różnych Kategorii, lecz z jednej marki, oznaczone jednolitym Kodem Kolekcji.

4.      Klient – osoba, korzystająca ze Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.      Kod Produktu - jest to sposób oznaczenia Produktu za pomocą symbolu lub ciągu znaków.

6.      Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą własnego Loginu i Hasła.

7.      Kurier – profesjonalny przewoźnik, z wykorzystaniem usług którego zakupione Produkty będą dostarczane do Klienta.

8.      Login – unikalny dla każdego Klienta ciąg znaków pozwalający zidentyfikować danego Klienta spośród pozostałych Klientów.

9.      Produkt (zwany także zapasem, towarem, artykułem lub indeksem) – jedna sztuka towaru stanowiąca podstawową jednostkę towarową w Sklepie, charakteryzowana przez grupę ściśle określonych wartości atrybutów. Każdy Produkt ma przypisany swój Kod Produktu.

10.   Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego butysportowe.com

11.   Sklep - platforma e-commerce, za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Sklepu, oferuje swoje Produkty do sprzedaży za pośrednictwem globalnej sieci Internet.

12.   Sprzedawca – spółka Marketing Investment Group S. A. z siedzibą w Krakowie, adres: os. Dywizjonu 303 Paw. 1, 31-871 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685, o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.750,00 złł w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736.

 

§3

1.     Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet. Informację na temat swojej oferty dostępnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie http://butysportowe.com/

2.     Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu we właściwym formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do możliwości realizacji dostawy Produktu do wskazanego przez Klienta miejsca. Ponadto Klient ma prawo podać swoje dodatkowe dane osobowe celem rejestracji w Sklepie co umożliwi Klientowi przydzielenie unikalnego Loginu oraz ustalenia unikalnego Hasła („Rejestracja”). Zakup zamówionych Produktów, a także Rejestracja jest możliwa po dobrowolnym potwierdzeniu przez Klienta (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu. typu checkbox) zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Klienta oraz zgody na ich umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.). 

3.     Podanie danych osobowych przez Klienta w zakresie miejsca dostawy Produktu oraz zgoda na ich przetwarzanie są obiektywnie niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

4.     Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu, poprawy i kontroli swoich danych osobowych w siedzibie operacyjnej Sprzedawcy przy ul. Jana Dekerta 18 w Krakowie. Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy przez Klienta jest dobrowolne.

5.     Z usług Sklepu Sprzedawcy mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie według stanu na dzień złożenia zamówienia Produktu.

6.     Złożenie w Sklepie zamówienia zakupu Produktów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 4
Zarejestrowanie / usunięcie konta Klienta

1.      Klient może dokonać Rejestracji ze strony głównej Sklepu wybierając opcję "zaloguj się"  oraz wypełnić formularz "jestem nowym Klientem", lub podczas składania zamówienia wypełniając dane w zakładce "Login". 

2.      Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła, chyba że informacje o Loginie lub Haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem. 

3.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania przez Klienta swojego Loginu lub Hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta e-mail podanego przez Klienta przy okazji Rejestracji, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

4.      Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia  są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

5.      W celu usunięcia konta, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.


§ 5
Ceny

 

1.     Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.     Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

 

§ 6
Składanie oraz realizacja zamówienia

1.      Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci Sklepu, którzy podali dane niezbędne do realizacji dostawy Produktu.

2.      Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
           a.         wybór oraz wprowadzenie Produktu/ów do koszyka;

b.         podanie zgodnych z prawdą danych niezbędnych do realizacji dostawy Produktu, o ile nie zostały one podane wcześniej w trakcie  Rejestracji;

c.         potwierdzenie (poprzez wybranie znacznika w polu typu checkbox) zgody na przetwarzanie danych osobowych wpisanych w formularzu zgodnie z § 3 Regulaminu.

3.      Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych dla realizacji dostawy do formularza zamówienia oraz wykonanie czynności opisanych w §6. pkt 2 Regulaminu. Dane te umożliwią: realizację oraz dostarczenie zamówienia, a także wystawienie odpowiedniego dokumentu księgowego.

4.      Koszty przesyłki produktów do Klienta na terytorium Polski objętych jednym zamówieniem ponosi Kupujący.

5.      Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

a.         podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki; lub

b.         braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e-mail w okresie realizacji zamówienia; lub

c.          nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta; lub

d.         obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), wykorzystywanie platformy cyfrowej Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę.

6.      Ze względów logistycznych Sprzedawca nie gwarantuje, że wszystkie Produkty uwidocznione w danym momencie na stronie internetowej Sklepu są dostępne w magazynie Sprzedawcy. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Jeżeli Sprzedawca nie może całkowicie zrealizować zamówienia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, o ile została już uiszczona.

7.      Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z § 6 pkt. 5 Regulaminu, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.

9.      Sprzedawca zastrzega, iż ze względów organizacyjnych, przy zamówieniach Klienta o sumarycznej wartości Produktów  przekraczającej 1.000 zł PLN, może wymagać dodatkowej formy potwierdzenia zamówienia, a w szczególności potwierdzenia pisemnego lub potwierdzenia telefonicznego. Wskazana forma potwierdzenia pozwala Sprzedawcy uzgodnić z Klientem dogodne dla obu stron logistyczne warunki realizacji i dostawy zamówienia.

10. Oferta sklepu butysportowe.com to produkty outletowe. Produkty te bardzo często są towarami powystawowymi w związku z czym mogą posiadać wyraźne ślady mierzenia, oglądania przez klientów w sklepach stacjonarnych.


§ 7
Formy płatności oraz dostawy

1.      Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produktu z dostawą na terytorium Polski:

a.      płatność gotówką Kurierowi przy odbiorze zamówionych Produktów;
b.      płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy za pośrednictwem internetowej bramki płatniczej.

2.      Realizacja dostawy Produktu do Klienta nastąpi z wykorzystaniem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera.

3.      Koszt dostawy określa zakładka http://butysportowe.com/cms/dostawa-platnosci.bhtml na stronie Sklepu.

4.      W przypadku wybrania przez Klienta płatności elektronicznej, przesyłka z Produktami zostanie nadana bezzwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą odpowiadającą cenie zamówionych Produktów.

5.      W momencie dokonywania dostawy zamówionych Produktów Klient jest zobowiązany w obecności Kuriera do sprawdzenia przesyłki co do kompletności oraz zgodności z zamówieniem, a także co do obecności widocznych uszkodzeń mechanicznych dostarczanych Produktów. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady naruszenia lub uszkodzenia albo gdy plomby (taśmy) są zerwane, Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności Kuriera sporządzić protokół oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy oraz ustalenia sposobu dalszego postępowania.

6.      W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie maksymalnie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z zamówieniem.

7.      Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

8. Przesyłki zamówione do godz. 13.00 w dzień roboczy, zazwyczaj doręczane są następnego dnia roboczego. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu doręczenia przesyłki o niezbędny okres.

 

§ 8
Odstąpienie od umowy

 

1.      Klient, wraz ze złożeniem stosownego pisemnego oświadczenia Sprzedawcy, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów bez podawania przyczyn w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa”). W razie odstąpienia Klienta  od zawartej umowy sprzedaży, Klient oraz Sprzedawca są zobowiązani do niezwłocznego zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

2.      Przesyłki z Produktem należy zwrócić na adres Sklep internetowy ButySportowe.pl, ul. Nad Drwiną 10 D2, I piętro30-741 Kraków, z dopiskiem „ButySportowe.pl - zwrot”. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, którego wzór można pobrać pod następującym adresem: http://butysportowe.com/cms/wymiany-zwroty.bhtml

3.      Celem pisemnego potwierdzenia odstąpienia od umowy Klient winien wypełnić, własnoręczne podpisać oraz wysłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu do umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 2, wraz ze zwracanym Produktem.

4.      Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem lub Produktami w oryginalnym opakowaniu i w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania.

5.      Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 8 pkt. 1 pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.

6.      W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a w ciągu 14 dni Klient otrzyma zwrot ceny zapłaconej za zamówiony Produkt w formie podanej przez Klienta w formularzu zwrotu. Jeżeli Klient nie zwróci Sprzedawcy Produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży, od której odstąpił, to w takiej sytuacji Sprzedawcy przysługuje prawo zatrzymania na mocy art. 496 Kodeksu cywilnego. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu zapłaconych kosztów przesyłki, o których mowa w § 8 pkt. 5. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.      W przypadku braku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach określonych w Ustawie, Sprzedawca odmówi uznania zwrotu Produktu, a przesyłka zostanie ponownie odesłana do Klienta.
 

§ 9
Kontakt

 

1.     Telefoniczna obsługa Klientów Sklepu jest realizowana w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19 pod numerem telefonu 12 681 84 94. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta.

2.     Klient może również kierować pytania w związku z funkcjonowanie Sklepu na adres sklep@butysportowe.com lub przez stronę internetową Sklepu po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu Klienta na własne Konto Klienta.

 

§ 10
Niezgodność Produktu z Umową, Postępowanie reklamacyjne

1.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.). („Ustawa”)

2.     Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl Ustawy. W takim przypadku Klient powinien odesłać Produkt pod adres: Sklep internetowy butysportowe.com, ul. Nad Drwiną 10 D2, I piętro, 30-741 Kraków, z dopiskiem „butysportowe.com - reklamacja” wraz z kopią otrzymanego dokumentu księgowego (faktura VAT lub rachunek) oraz wypełnionym Drukiem Reklamacyjnym, którego wzór można pobrać z adresu: http://butysportowe.com/cms/wymiany-zwroty.bhtml . Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Dział Reklamacji przesyłki z reklamowanym Produktem.

3.     Nie stanowią podstaw Reklamacji różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem Produktów, a pomiędzy ich odwzorowaniem na ekranie monitora Klienta, jeżeli te różnice wynikają jedynie z ustawień lub parametrów monitora Klienta.

4.     Zgodnie z Ustawą Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi.

5.     Zgodnie z Ustawą Klient traci uprawnienia do przywrócenie Produktu do stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.


§ 11
Wymagania techniczne

 

1.     Sprzedawca podejmuje działania, aby Sklep był obsługiwany przez wszystkie wiodące przeglądarki dostępne na rynku. Sklep jest obsługiwany prawidłowo przez przeglądarki: IE 6.0 lub wyższe wersje, Firefox 1.5 lub wyższe wersje, Opera 8.0 lub wyższe wersje.

2.     W przypadku zablokowanego wyświetlania wyskakujących okien przeglądarki (pop-up) niektóre strony Sklepu mogą się nie wyświetlać.

3.     W przypadku blokady przekierowań (redirect) niektóre dokumenty Sklepu internetowego mogą nie wyświetlać się poprawnie

4.     Strona Sklepu wymaga do poprawnego działania włączonej obsługi Java Script.

5.     Strona Sklepu wymaga dla poprawnego działania plug-in flash v8.0 lub wyższej wersji.
 

§ 12
Postanowienia końcowe

1.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2012.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

3.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia oferowania sprzedaży Produktów w Sklepie celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych platformy elektronicznej, na której funkcjonuje Sklep. Powyższe nie wpływa na realizację zawartych umów sprzedaży Produktów.

4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).

5.     Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Regulamin w pliku .pdf >>